مطقییر                  

لخت میمانم
2004/12/31

 
۴۰۴

عزيزم
من خيانتکار نيستم؛
ولی خيانتکاران را دوست دارم.
ديگه نميدونم چطوری واضحتر از اين بگم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8