مطقییر                  

لخت میمانم
2009/02/28

 
...

وقتی که دیگه به آخرش میرسی
و قتی که دیگه هیچ آرزویی نمی تونه خوشحالت کنه
وقتی که دیگه هیچ احساسی نمی تونه به زندگی برت گردونه

یک راه بیشتر نداری،
به صدای درونت گوش بدی،
نه منظورم اون صدای عرفانی درون نیست
منظورم، صدایی ابتدایی و خالصه
صدایی از پایین ترین درجه یک انسان
صدای غریزه

          

   |


2009/02/22

 
خود فروشی

خودم را میفروشم، با پنج هزار شروع می‌کنیم؛
اولین پیشنهاد لطفاً؟


پ.ن۱: لطفاً قضاوت نکنید.
پ.ن۲: سئوال نپرسید.
پ.ن۳: در صورت تمایل، پیشنهاد خود را ثبت کنید.

          

   |


2009/02/18

 

You've got to respect people who can successfully navigate
ther way around infinite amounts of cable, circuitry and encrypted information.


"CDW PC Magazine"


          

   |


2009/02/14

 
...

ای تاریکی کیستی؟
من توی بدون تو هستم
از جان من چه میخواهی؟
تو را میجویم،
نزدیکتر بیا، فقط بی جنبه نباش

          

   |


2009/02/10

 
...

صدایش را صاف کرد و منتظر شد
بالاخره گوشی را برداشت و گفت: الو
صدای آن طرف خط مکثی کرد و نفس عمیقی کشید،
باز گفت: الو
صدای مرد جوانی از آن سوی خط جواب داد، مگر قرار نبود تمامش کنیم؟
آرام گفت: فقط می‌خواستم صدایت را بشنوم دلم خیلی تنگ شده.
مرد جوان آرام زمزمه کرد، برای هر دوی ما بهتر است ادامه ندهیم و قطع کرد
زن دستش را لای موهای سفیدش برد و سرش را گرفت، بی اختیار اشکش روان شد.
خوب می‌دانست دیگر سنش از این رفتارها گذشته، انگار باز هجده سالش شده بود

          

   |


2009/02/05

 
...

بودن یا نبودنش در نظر من امتیاز نیست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8