مطقییر                  

لخت میمانم
2009/12/30

 
...

تو میدانی؟ تو میدانی که با نگاه هم می شود عشقبازی کرد؟
اگر میدانستی، چشمانت را هرگز نمی بستی بر چشمانم.

          

   |


2009/12/28

 
...

میدانم که میدانی رابطه عاشقانه با حسابگری نمی سازد.

          

   |


2009/12/25

 
...

شکسپیر وقتی عاشق شد خندید
نیچه وقتی عاشق شد گریست
و تو وقتی عاشق شدی ریدی

          

   |


2009/12/22

 
...

در تاریکی کوچه راه میرفتم و حواسم به خودم بود
دوباره بوی تلخ و سرد ادکلن مردانه و حس گرم و شیرین عطر زنانه به سرم افتاده بود
انگار هیجان همراه با ترس اولین دیدار در عالم نوجوانی صدایم می کرد
حیف که دیگر بر نمی گردد آن دوران

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8