مطقییر                  

لخت میمانم
2008/07/29

 
...

عمه برایم فال قهوه گرفت
همه چیز خوب و آینده کلا بر وقف مراد بود
فقط نمیدانم چرا همه چیز قهوه‌ای شد
حتی آن دخترکی که لباش نزدیک لبانم بود

          

   |


2008/07/27

 
...

این را نخوان

به آمدنت شک داشتم
به رفتنت یقین دارم
به بازگشتت خوشبینم

اما هیچ کدام ارضایم نمی‌کرد، میدانم

          

   |


2008/07/20

 
...

میدانستم قبل از اینکه
روی پوست تنم بنویسی
دوستت دارم

          

   |


2008/07/08

 
...

وفادار ماندن به حلقه (؟، !، .) ‌

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8