مطقییر                  

لخت میمانم
2009/09/27

 
...

دوشیزه محترمه و مکرمه خانوم زرتن پورتیان آیا من وکیلم؟
می خوای باشی؟

          

   |


2009/09/25

 
...

یک خیانت کلاسیک:
خوابیدن با دوست، دوست پسر/دختر

          

   |


2009/09/21

 
...

میدونی درستش اینه وقت که یکی باهات حرف میزنه
مواظب باشی نظرت در تصمیم گیریش دخالتی نداشته باشه
چون واقعیت اینه که اون داره حرف میزنه که خودش رو بهتر بشناسه
داره دست و پا میزنه که جواب خودش رو از درونش بکشه بیرون،
نظرت رو نگه دار برای خودت و بذار اون به جوابش برسه
جوابی که، فقط برای اون کار میکنه

          

   |


2009/09/18

 
...

نترس بی شعور اون مرده
- ولی داره راه میره
خب بکشش

          

   |


2009/09/15

 
...

وقتی پیشنهاد می‌کنم باهام صحبت کنی
منظورم این نیست که من تائید یا تکذیبت کنم
یا برات تعیین تکلیف کنم؛
می‌خوام تو حرف بزنی
می‌خوام خودت بشنوی
می‌خوام برای خودت تصمیم بگیری

          

   |


2009/09/13


2009/09/07

 
...

میگم اگر تمام خوبی‌ها در یک نفر جمع میشد، چه میشد؟

          

   |


2009/09/05

 
تکه‌ای فکر

کلا حالم از دخترهای دنبال شوهر به هم می‌خورد
دست خودم نیست، می دانم احساس احمقانه‌ای است
انگار بگویم از گربه‌ها در فصل جفت گیری حالم به هم می‌خورد‌ (که نمی‌خورد)
غریزه غریزه است دیگر، انسان و حیوان نمی‌شناسد
شاید انسانها باید بشناسند، نمی‌دانم

          

   |


2009/09/03

 
...

شک نداشتم که می آیی
می دانم که مجبورت کردم
اشکالی داره شروع کنیم؟
چرا با سر جواب میدی؟
احساس گناه می‌کنی نه؟
از خودت متنفری و از من نه؟
باهات کاری نداشتم فقط می خواستم احساس چند ساله‌ی منو درک کنی.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8