مطقییر                  

لخت میمانم
2010/01/30

 
...

میدانم که غریزه‌ام مغلوبم می کند
و بعد از آن که بذر وجودم را در درون خاک زیبااییش کاشتم
در میان جنگل‌ها به دنبال تنه‌ حتی خشکت ناله کنان می گردم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8