مطقییر                  

لخت میمانم
2007/06/26

 
...

تازگی در اطراف میدان ونک
می ایستم و از هنر فروشان
چند دقیقه‌ای هنرشان را میخرم
انگار بد هم نیست وقتی داغ داغ می‌نوازند

          

   |


2007/06/25

 
...

هر احساسی که در انسان به وجود می آید
موجب رقصـی برازنده آن احساس میشود
رقصی موزون و قابل درک برای دیگران

          

   |


2007/06/17

 
...

بهت قدرت دوست داشتنُ نشون دادم
دیگه وقتش شده از ذهن من بیای بیرون
نگران نباش انقدر میدونی که گم نشی
مراقب خودت باش

برای هـ.م که از ذهنم رفت

          

   |


2007/06/09

 
Baku

نگاهش که میکردی بیشتر از پانزده سال نداشت
موهایش طلایی و صورتش زیر آفتاب سوخته بود
گفت که گرجی است و چه با خجالت انگلیسی حرف میزد
پدر و مادر نداشت و در همان نزدیکی در جایی تنگ میخوابید
همه میگفتند مواظب باشید اذیتش نکنند، ولی نمیدانم که میکردند یا ...
گمان نمیکنم یک دلاری‌ها، چندان دردی از او که حتی زبان آنجا را نمیدانست، دوا کند
فقط دلم میسوخت، فقط همین، که میدانم آن هم دردی را دوا نمیکند
شاید با فکر کردن بشود مواظبش بود و آرام گرفت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8