مطقییر                  

لخت میمانم
2006/05/28

 


May Be One Night, Some Where
The Man Who Really Love You
Hold You Between His Arms And Fuck You

Well, It's Night Now & We Are In My Room
I Hold You Between My Arms
But I Don't Really Love You

See? This Is One Of Those Missing Points
OK Now You Know


          

   |


2006/05/20

 


I Think... About My Life

And I See

Some Points Are Missing

Some Shiny Fucking Points


          

   |


2006/05/13

 
Perfect

همه چیز را صحیح کردیم
هیچ اشتباهی با بودن من نداشتیم
فراموش کردم که تو به بودن در اشتباهاتم هم نیاز داری
و این خود بزرگترین و اولین و آخرین اشتباهم، با تو بود.

پ.ن: صد البته که هزاران اشتباه کردیم و ندیدیم؛ قدرت توجیه را دست کم گرفتم.

          

   |


2006/05/12

 
...

هوس؛
فعلی که دائمی نباشد، گاه بیاید و برود
در رابطه بار منفی دارد البته بصورت یک طرفه آن
چیزی که تو بخواهی و من نه، پس تو هوس کردی
و اگر تو به اسرار و زور بخواهی، پس هوس بازی
وقتی هر دو میخواهیم یعنی توافق کردیم، پس هوس نکردیم
توافق کردن بار مثبت دارد، بد نیست، پس احساس گناه هم ندارد
شاید پشیمانی یا ناکامی یا ناخوشایند یافتن بعد از توافق؛ حالا به هر دلیل
بعد از پشیمانی دوباره هوس معنی میگیرد (هوس کرد یا هوس کردم)
توافق دوباره بعد از پشیمانی احمقانه به نظر میرسد. (؟)

          

   |


2006/05/10

 
.

هیچ کس نگفت، که من چه گهی هستم
...

          

   |


2006/05/07

 
...

استاد توجیه زندگی‌ام شدم
بدتر از آن این که به دیگران هم در توجیه زندگیشان کمک میکنم
اگر دوست داشتید نادیده بگیرید و گر نه که دوری کنید و به هراسید

          

   |


2006/05/06

 
...

لبانم اول باران را شناخت

          

   |


2006/05/03

 
...

لباسهایم را آتش زدم
دیگر بهشان احتیاجی نداشتم
دوست نداشتم به امیدشان لخت باشم
میخواهم بدون امید و شک، لخت بمانم
لخت میمانم

          

   |


2006/05/02

 
...

یک شب، یک حس
به همین راحتی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8