مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/05

 
ديدی زندگی تخميه

بزرگ ميشم
با يه دختر آشنا ميشم
بهش عادت ميکنم
بهم عادت ميکنيم
ازدواج ميکنيم
سه سال ميگذره
ميفهمم زنم پُرن استار بوده
عاشقش ميشم
بچه دار ميشه
بعدش ميميره
بچه بهم ميگه ( بک تو آپ )

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8