مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/09

 
چشمان هم ميبينند!

هرگز ديده‌ايد؟
اصلاً چشمانتان ميبيند؟
ديده‌ايد گربه‌ای له شده را در جوی؟
ديده‌ايد موشهای کثيفی را که جسد گربه را پاره ميکنند؟
نميدانم ديده‌ايد کله مرغها و پاهای بريده شده‌شان را در جوی؟
آيا تا به حال ديده‌ايد جنينی سفيد را در کنار جوی؟
خواهيد ديد، از اين پس از اين صحنه‌ها بيشتر خواهيد ديد.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8