مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/18

 
۹۹۹۹

ميخواستم بگم «من اين نفر ۹۹۹۹ رو خيلی دوس دارم يه ماچ وبلاگی ازش ميکنم. خودشو معرفی کنه لطفاً» اما ديگه گذشت

- مشتی عمرت داره همينجوری ميگذره، کوجای کاری بابا هيچی نميدونی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8