مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/16

 
به تايتان هم فرو کردند

و بشر به تايتان هم رسيد
و تو چميدانی که در زير جوه آن چه ميگذرد
شايد که ريدمان عظيمی از خدايان باستان باشد
يا تودهايی چند هزار کيلومتری از نقض قوانين شيمی
بامزه ميشود اگر تنها تپه‌هايی از جنس ماگمای سخت پيداشود
آنوقت است که طبيعت بار ديگر انگشت شصتش را نشانمان داده (بياه)

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8