مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/12

 
فراموش نميکنم

با خنده ميگم،
تنها قسمت جدیه زندگی مرگه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8