مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/17

 
خودم و خودت

دوست سطحی نگر من،
زندگی از هر نوعيش پر از تجربست
حتی زندگی سطحی خود تو

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8