مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/24

 
دنيايی ساده‌تر

در گينه نو
مردمانی ميزيند
با يک متر و هيچ سانت قد
مردمانی با عاداتی عجيب و ساده
همين بس که بندانيد شٌرته مردانشان بر گـَـله درخت ميرويد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8