مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/30

 
تليک

دخترک آرايش غليظی داشت
سرشو از پنجره ماشين آورد تو
- ميشه دفعه ديگه روی من کليک کنی؟
+ آره، اگه تا اون موقع اين آشغالا فيلترت نکنن.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8