مطقییر                  

لخت میمانم
2005/01/31

 
سرشت

اين مهم نيست که قيافت مثل گه باشه
اون مهمه که بويه گه ندی
ميفهمی چی ميگم؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8