مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/03

 
تشنگه

و آيا انتقام رواست؟

برای دلی که به باد رفت
دلی که به خاک افتاد و به بار نشست؛
ميوه‌های خشم را بر شاخه نميبينی!
نميدانی که تو به بارش نشاندی!
دور نيست زمانی که
شاخه‌ها آرام آرام
با نوازشی شيطانی
در برش ميگيرند،
و با تکانی ناگهانی
گردن ظريفش را ميشکنند.

و آيا تسلسل انتقام رواست؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8