مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/14

 
پاچه‌تين

اگه بدونين چه آشغالايی رو
به اسم آقای والنتين
ميکنن تو پاچه ملت
الانه يکيش تو پاچمه آقا
بعد آقا پول داديم
هی پول داديم
آی ميسوزه
آی ميسوزه

پ.ن: مردشور اين رسمای تخمی فرنگيتونو ببره

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8