مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/18

 
مغزهايشان

به زودی درخواهند يافت؛
که دين برای ذهن بشر امروزی،
بيش از حد، ساده و عقب ماندست

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8