مطقییر                  

لخت میمانم
2005/02/28

 
معلم

ياد حرف يکی از معلمای هنرستانم ميوفتم، هميشه ميگفت
آدما دوست دارن بميرن
برای همينه وقتی برق ميگيرتت
دلت نميخواد سيمُ ول کنی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8