مطقییر                  

لخت میمانم
2005/03/02

 
انرژی خوار

دخترک چيزهايی ميگويد.
روی صحبتش شديدن به طرف من بنظر ميرسد
تابلوهای روی ديوار عالی هستند
يادم باشد در موردشان بپرسم
به دخترک نگاه ميکنم،
قرمز شده و با آهنگی تندتر صحبت ميکند،
دستهايش به اطراف صورتش پرت ميشود
ناخنهايش را فرنچ کرده، به قل خودش
با لحنی آرامتر ميگويد: فهميدی؟
ميگم: انقدر سخت نگير عکسها را ببين
باز آهنگ صدايش تند ميشود
دست اون پيرزن چقدر باريک و قشنگه
احساس ولرمی داره مثل دستهای مامان

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8