مطقییر                  

لخت میمانم
2005/03/05

 
تکرار

درده بی‌دردی
علاجش
آتش است.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8