مطقییر                  

لخت میمانم
2005/03/06

 
بل

دقيقناً
دقيقاً همون وقتی
که فکر ميکنی بدتر از اين نميشه
ميفهمی که...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8