مطقییر                  

لخت میمانم
2005/03/15

 
دخترکی ۱۷ساله

دخترک چشمانش را باز کرد،
حرکات پسرک را با دقت نگاه ميکرد.
پسرک چشمانش بسته بود و
بدنش بی‌وقفه تکان ميخورد.
- اولين بارته؟
پسرک قرمز شده بود،
قرمزتر شد و سرش را تکان داد.
دخترک موهای پسرک را چنگ زد؛
تنفس دخترک تندتر شد،
بوی بدن خيس پسرک ريه‌هايش را پر ميکرد،
دخترک چشمانش را بست
و برای چندمين بار عاشق شده.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8