مطقییر                  

لخت میمانم
2005/03/25

 
بوی خوشه يک شک

افتخار ميکنی که
دوست دختری داری
که چندين دوست پسر دارد
و تو اصلاً نميفهمی
فقط بو ميبری

پ.ن: و در بوی آن هم شک داری؛ شکی مطبوع و عاشقانه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8