مطقییر                  

لخت میمانم
2005/03/27

 
...

صدايی که برايم کامل شد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8