مطقییر                  

لخت میمانم
2005/03/31

 
ساده

ببينم واقعاً فکر ميکنی
کسی که تو خيابون
سعی کرده با تو رابطه بر قرار کنه؛
به موجود درونت توجه کرده؟
اصلاً اين فکر به نظرت منطقی مياد؟
حالا چه انتظاری داری؟
وفاداری؟!!

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8