مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/01

 
کلانتری لطفاً

به اين نتيجه رسيدم
که دارم زيادی حرف ميزنم
اينجوری همه راحت ميرن رو اعصابم
اينو که ميگم الان داره خون خونمُ ميخوره ها
دارم تغيير مسير ميدم، از احساس درونيم ميفهمم
خيلی حالت گهيه، هر چی هست به هر حال

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8