مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/02

 
دروغگو

يکی از دروغهای امسالم،
به جای دورغ سيزده؛
انتخاب با شما.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8