مطقییر                  

لخت میمانم




2005/04/10

 
کالبد

ميشناسيش،
در درونت جا خوش کرده
ديگه خوده خودت شده
ميدونی داره چی کار ميکنه؟
خيلی ساده، خودش را توجيه ميکنه
تمام وجودت را گرفته و به ريش من ميخنده
ديگه دلم برات نميسوزه
چون ديگه نميفهمی
درونت خورده شده
تو ديگه مردی
اون زندس

پ.ن: آدمها کم کم حالت را به هم ميزنند... ميبينی؟

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8