مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/11

 
دختله ی داداش فروش

دینا به روان پزشک گفته:

" من یه داداش دارم خیلی کثیفه، هر وقت ریشاشُ میزنه درست دسشویی رو تمیز نمیکنه، از لیوان دهنی منم آب میخوره"

هی میگم جلو بچه چهار ساله از این چیزا نگین واسه همینه دیگه.
اصلاً من با یه سری آدم وسواسی زندگی میکنم.
اندفعه این بچه منو لو بده دیگه 30فن هم نمیکشم.

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8