مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/17

 
...

اجازه میدهی نگاهت کنم؟
اجازه میدهد نگاهش کنی،
لغزش آن جریان گرم را از روی ذهن آرامت حس میکنی
غرق در لذت میشوی و چشمانت کم کم سنگین و گرم و گرمتر میشوند
بخواب میروی، در رویا میبینی که نگاهش میکنی، به همان گرمی و آرامش چشمانت

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8