مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/20

 
يه بابايی گفت:

« يا رب روا مدار که گدا معتبر شود »

اِه وای، چه راس گفت. همه جوره داره بهم ثابت ميره

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8