مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/23

 
قانون

صدا ميگويد:‌ يک قانون برای تمام جهان،

« از فردا انسانهای معمولی را از يک جای بدشان اعدام ميکنند »

صدا ميگويد: يک قانون برای تما...

ولی تو درونت را شخم ميزنی

صدا ميگويد: يک قانو...

و تو درونت را ميکاوی

صدا ميگويد: ...

و تو ماندی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8