مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/28

 
پيچش

« تغيير » در حد يک انقلاب بزرگه درونریز است که اثراتش به بيرون فوران ميکند.

از دن خوآن مطقيير

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8