مطقییر                  

لخت میمانم
2005/04/08

 
Tags

زين پس
به حرفهايی که نمی‌خواهيم ديگران بدانند
تگه <Dont Say> را هم اضافه ميکنيم
باشد که حداقل خواجه حافظه شيرازی نفهمد

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8