مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/01

 
راز

دلم داره يواش يواش ميترکه
ولی هی به خودم ميگم
رازهای مگوی دل را
باز مگو

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8