مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/07

 
...

ميگه تو هيچ کاری‌واسه من نکردی
حيف من که از همين پسون خشکم بهش شير دادم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8