مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/08

 
...

فقط کافيه اون چيزايی که توی فکرته
بلند به اونم بگی
باور کن به همين سادگيه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8