مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/27

 
خيلی دورتر

پرسيد، چقدر ديگه ميخوام آزاد باشی؟
گفتم، تا وقتی که خودمُ بکشم
بهم ميگه ديونه
معلومه ميفهمه چی ميگم
خيلی باحاله ها

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8