مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/12

 
علم يا ثروت

ميدونی؛
اصلاً مهم نيست که همه‌ی زيبايی‌ها رو داشته باشی
اين مهمه که، لياقت داشتنش رو داشته باشی
وقتی لياقتش رو داشته باشی، ديگه زيبايی
حتی بدونه کوچکترين زيبايی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8