مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/20

 
...

انسانها دو دسته هستند:
بيشتر منطقی
يا
بيشتر احساسی

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8