مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/21

 
حالا!!!

داشتم نگاهش ميکردم،
زير چشمی يه نگاهی بهم کرد
گفتم ّاگه من بميرم تو چيکار ميکنیّ
گفت ّفکر ميکنی ولت ميکنم به اين راحتی؟ ّ
ّديگه اونقدم دوسم نداری، حالا‌ ّ اون گفت
ّامتحان کن ّ من گفتم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8