مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/26

 
ميشه پياده رفت

از اين کوچولو‌ها خوشم مياد
وقتی عاشق ميشن
قيافشون داد ميزنه
درکش ميکنم،
ميفهمم چی ميگه
ميدونم چه احساسی داره
ولی دخترک جای بچه‌ی منه
هنوز زوده با دنيای کثافت ما قاتی بشه
البته که خودش بايد تصميم بگيره
اما من حاضر نيستم کاتاليزرش باشم
شايدم فقط دارم وجدانمٌ راضی ميکنم
ولی به هر حال

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8