مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/28

 
...

ميدونی
اگه تو اين دنيای احمق
هيچی هم دست خودم نباشه
حداقل مردنم دست خودمه
اين دلگرمم ميکنه

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8