مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/12

 
DOMINO

زندگيم شده مثل دُمينو
اولی که ميوفته
تا آخرش ميره

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8