مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/13

 
Dream Generator

هی، شما
ميشه بگين
دريم جنريتور من کجاس؟ لطفاً
من به رويای شبانم خيلی نياز دارم
ذهنم پر از حقيقت زندگی شده
ميشه بهم پسش بدين؟ ميشه؟
...

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8