مطقییر                  

لخت میمانم
2005/05/09

 
SONY

مگس ديدی ميوفته تو گه
هی واسه خودش ويز ويز ميکنه
مدام رو اعصابته
هدست مجيدم حکم همون مگسس
حالا شما بهش نگين بچم دلش نازکه ناراحت ميشه
آ؛ آ، قربونش برم، بدو بيا شيرتو بخور

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8