مطقییر                  

لخت میمانم
2005/06/16

 
...

مستی را دوست دارم
به اندازه خود حقيقت
به اندازه عاشقانه‌هايش
به اندازه تعداد پيکهايش
به اندازه گزگز گونهايم
به اندازه خندهای بی علتم
به اندازه افکار درهم و زيبايم
به اندازه تمام «به»های جملاتم
به اندازه دفعات تکرار يک آهنگ
به اندازه چيزهايی که ديگر نميخواهم

          

   |


بلاگر        فارسی نويس        UTF-8